Your Event

Hartelijk welkom

Algemene Voorwaarden

DIMA EVENTS VOORWAARDEN
Algemene leverings- en betalingsvoorwaarden uitgegeven door DiMa Start aangeduid als DIMAEVENTSVOORWAARDEN
Uitgave van DiMa Start, 1627 LG Hoorn NH.

Artikel 1: DEFINITIES
In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:
a.    De venootschap onder firma met beperkte aansprakelijkheid DiMa Start:
De evenementen organisatie handelend onder de naam DiMa Events, evenementshop en your-event.nl (hierna te noemen “DIMA“).
b.    Opdrachtgever: Iedere (rechts-)persoon die met DIMA Overeenkomsten sluit waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.
Onder Opdrachtgever wordt verstaan diegene die gebruikt maakt van diensten verleend door DIMA, zo ook derden.
c.    Overeenkomst: Iedere Overeenkomst, in welke vorm dan ook, die tussen DIMA en de Opdrachtgever tot stand komt, alsmede elke wijziging of aanvulling daarop.
d.    Gast: Iedere natuurlijke persoon die door de Opdrachtgever is toegelaten tot het gebruikmaken van diensten van DIMA in relatie tot de overeenkomst.
e.    Bagage : De bagage, die een Gast mee voert en draagbare zaken die hij of zij bij zich heeft.
f.    Evenement: Hetgeen DIMA organiseert in opdracht van de Opdrachtgever ter uitvoering van de Overeenkomst.            
g.    Locatie: Elke ruimte, terrein, gebouw of vervoersmiddel dat DIMA bij de uitvoering van de Overeenkomst inzet of anderszins gebruikt.
h.    Prijs: Prijs bedoelt zoals vermeld in de Overeenkomst.

Artikel 2: TOEPASSELIJKHEID
Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen die DiMa Start onder de handels na(a)m(en) DiMa Events, evenementshop en your-event.nl doet, op alle overeenkomsten die zij sluiten en op alle overeenkomsten die hiervan het gevolg kunnen zijn. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle precontractuele relaties tussen DIMA en Opdrachtgevers vanaf het moment dat DIMA deze aan de Opdrachtgever ter hand heeft gesteld en de Opdrachtgever tegen toepassing van deze voorwaarden niet binnen 7 dagen nadien, en uiterlijk één dag voor uitvoering van de Overeenkomst heeft geprotesteerd.

Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd en door beide partijen zijn ondertekend.

De Overeenkomst en deze voorwaarden geven de volledige inhoud weer van de rechten en verplichtingen van DIMA en Opdrachtgever en treden in de plaats van alle daaraan voorafgaande schriftelijke en mondelinge afspraken, verklaringen en/of uitlatingen van DIMA en/of Opdrachtgever.

Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven deze voorwaarden voor het overige van kracht. De niet geldige bepaling zal worden vervangen door een bepaling die qua inhoud de niet geldige bepaling zo dicht mogelijk benadert.
Bij strijd tussen de inhoud van de tussen opdrachtgever en opdrachtnemer gesloten overeenkomst en deze algemene voorwaarden, gelden de bepalingen uit de overeenkomst.

De Opdrachtgever is de contractspartij van DIMA. Deze voorwaarden zijn mede van kracht tussen DIMA en Gasten, die niet partij zijn bij de Overeenkomst tussen DIMA en de Opdrachtgever. De Opdrachtgever is verantwoorderlijk deze algemene voorwaarden bij de gasten onder de aandacht te brengen en op hun verantwoordelijkheid te wijzen jegens deze algemene voorwaarden. De Opdrachtgever vrijwaart DIMA van alle aanspraken, die Gasten jegens DIMA maken, een en ander voor zover aansprakelijkheid van DIMA uitgesloten zou zijn, indien die Gasten aan deze voorwaarden gebonden zouden zijn.

Deze voorwaarden strekken mede ten behoeve van alle natuurlijke- en rechtspersonen, waarvan DIMA, gebruik maakt of heeft gemaakt, in de ruimste zin van het woord, bij het sluiten en/of uitvoeren van de Overeenkomst of bij het exploiteren van haar onderneming.

Artikel 3: AANSPRAKELIJKHEID VAN DIMA
Eventuele incidentiele gebeurtenissen, geldende voor zowel de gast als de opdrachtgever, die plaatsvinden gedurende de uitvoer van een evenement zijn in geen mate de verantwoordelijkheid van DIMA.        
DIMA is gedurende de uitvoer van een Evenement in volledige mate niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor verlies of beschadiging van Bagage van Gasten en Opdrachtgever. Opdrachtgever neemt hiervoor volledige aansprakelijkheid, of heeft hiervoor een andere regeling getroffen. DIMA is nimmer aansprakelijk voor materiële en immateriële schade, indirecte of gevolgschade voortvloeiend uit een fysiek(e) incident en/of gebeurtenis.

DIMA is niet aansprakelijk voor schade die is veroorzaakt door vertraging, door welke oorzaak dan ook, voor, tijdens of na de uitvoering van de Overeenkomst en Evenement opgetreden, dan wel is veroorzaakt door welke afwijking van de overeengekomen aanvang- en eindtijd dan ook.
DIMA regelt in opdracht van, eventuele uitnodigingen en gastenlijsten voor Gasten van een Evenement. DIMA is met betrekking tot de door de Gasten meegebrachte zaken die DIMA, indien DIMA hun aard of gesteldheid had gekend, geen toegang zou hebben verleend aan de betreffende opdrachtgever en/of Gast(en). De Gast is als dan aansprakelijk voor alle kosten en schade die voor DIMA voortvloeien uit het Overeenkomst of Evenement inclusief eventuele gevolgschade.

Indien DIMA bewijst dat schuld of nalatigheid van de Gast de schade als bedoeld in dit artikel heeft veroorzaakt of daartoe heeft bijgedragen, wordt de aansprakelijkheid van DIMA daardoor geheel of gedeeltelijk opgeheven.

Indien personen, van wier hulp DIMA bij de uitvoering van haar Overeenkomst gebruikmaakt, op verzoek van Opdrachtgever of Gasten diensten bewijzen, waartoe DIMA niet verplicht is en / of geen opdracht toe heeft gegeven, worden deze personen aangemerkt als te handelen in opdracht van Opdrachtgever en/of Gasten aan wie zij deze diensten bewijzen.

Opdrachtgever en Gasten doen afstand van hun recht op schuldvergelijking.

Indien bij afrekening geschil ontstaat over het verschuldigde bedrag of ter bepaling daarvan een niet spoedig uit te voeren berekening nodig is, is de opdrachtgever verplicht het gedeelte over welks verschuldigdheid partijen het eens zijn, terstond te voldoen en voor de betaling van het door Opdrachtgever betwiste gedeelte of van het gedeelte, waarvan het bedrag nog niet vaststaat, zekerheid te stellen.

Artikel 4: AANSPRAKELIJKHEID VAN OPDRACHTGEVER EN GASTEN
Opdrachtgever verklaard zich ervan bewust te zijn dat het evenement, georganiseerd door DIMA, ‘in opdracht van’ is en dat opdrachtgever verantwoordelijk is voor alle incidenten, ongelukken en andere gebeurtenissen, die zowel gepland als onvoorzien zijn.

Indien opdrachtgever en/of gast(en) en/of degenen die hen vergezellen en/of hun bagage direct of indirect schade aan DIMA en/of enige derde berokkenen, is opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk om de volledige schade aan DIMA te vergoeden. Dit geldt zowel voor schade aan het decor, de Locatie, de zich op de Locatie bevindende goederen en/of personen, een derde voor zover DIMA voor de hiervoor bedoelde schade aansprakelijk wordt gesteld.

Opdrachtgever kan zich niet op eigen aansprakelijkheid van Gasten beroepen.

De Opdrachtgever is verplicht aan DIMA de schade te vergoeden die DIMA lijdt door toedoen van Gasten, door welke oorzaak dan ook.

Artikel 5: VERPLICHTINGEN VAN DIMA
Uit hoofde van de Overeenkomst rust op DIMA een inspanningsverplichting om de Overeenkomst uit te voeren.

Indien onvoorziene gebeurtenissen lijden tot enig problematiek gedurende de uitvoer van het Evenement en Overeenkomst, waardoor Evenement en Overeenkomst niet naar afspraak kan worden uitgevoerd, is DIMA gemachtigd hierover besluit te nemen. Dit zal geschieden in overleg met de Opdrachtgever.

In deze gevallen zal DIMA trachten mee te werken aan een alternatief of oplossing. Een en ander tegen vergoeding van alle extra kosten die DIMA hierbij zal moeten maken. Voor deze extra kosten dient zekerheid gesteld te worden. Het is aan het oordeel van DIMA om te beslissen of een alternatief/oplossing uitvoerbaar is en in redelijkheid door DIMA kan worden uitgevoerd.

Artikel 6: VERPLICHTINGEN VAN OPDRACHTGEVER EN GASTEN
Ingeval door DIMA ten gevolge van gevallen genoemd in het voorgaande artikel de uitvoering van de Overeenkomst of onderdelen daarvan langer duurt / duren dan overeengekomen, levert dit, behalve wanneer er sprake is van opzet of grove schuld van DIMA, voor DIMA jegens de Opdrachtgever het recht op betaling van alle extra kosten, die DIMA in alle redelijkheid heeft moeten maken. Dit recht ontstaat ook voor DIMA indien een en ander geschiedt op verzoek van de Opdrachtgever of vanwege de Gasten buiten de Opdrachtgever om.

Opdrachtgever en Gasten moeten de van overheidswege en door DIMA gestelde voorschriften of gegeven aanwijzingen, met name doch niet uitsluitend welke in het belang van orde en veiligheid zijn gegeven, strikt opvolgen. Bij niet of onvolledig opvolgen van de voorschriften of aanwijzingen als hier bedoeld, is DIMA gerechtigd nakoming van haar verplichtingen op te schorten.

De Opdrachtgever en/of de Gast/Gasten zijn gehouden eventuele klachten over de uitvoering van de Overeenkomst onmiddellijk aan DIMA en/of het bevoegde personeel ter plaatse mede te delen, opdat DIMA nog in de gelegenheid zal zijn maatregelen te treffen om terechte klachten te corrigeren. DIMA kan echter niet achteraf aangesproken worden over het succes van een Evenement.

Artikel 7: OPSCHORTINGRECHT VAN DIMA
Niet behoorlijke of te late nakoming door of vanwege de Opdrachtgever van zijn verplichtingen geeft DIMA onder alle omstandigheden het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst onmiddellijk op te schorten onder handhaving van al haar overige rechten jegens de Opdrachtgever, zonder uitsluiting van aansprakelijkheid van DIMA voor schade daaronder begrepen.

In dit opschorting recht is begrepen om één of meerdere gasten de toegang tot de Locatie te weigeren.

Artikel 8: BETALINGSVOORWAARDEN
De Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen effectief in de valuta vermeld op de factuur binnen de op de factuur gestelde termijn aan DIMA betalen, zonder enige korting, inhouding of verrekening. De Opdrachtgever heeft nimmer het recht zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De op de bank/-giro afschriften van DIMA aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt.

Alle prijzen op offertes, facturen en overeenkomsten zijn exclusief BTW, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

Indien de Opdrachtgever niet binnen de overeengekomen betalingstermijn  aan zijn verplichtingen jegens DIMA heeft voldaan, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim, zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. DIMA kan aanspraak maken op vergoeding van de wettelijke rente over de periode dat de Opdrachtgever in verzuim is, of is geweest, onverminderd het recht van DIMA op volledige schadevergoeding op basis van de wet. Eveneens behoud DIMA in dit geval het recht de Opdrachtgever toegang tot de Locatie te weigeren.

Alle kosten van invordering van het door de Opdrachtgever verschuldigde, gerechtelijke zowel als buitengerechtelijke kosten, zijn voor rekening van de Opdrachtgever. De hoogte van de aan DIMA verschuldigde incassokosten wordt berekend conform het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat van tijd tot tijd wordt vastgesteld.

De Opdrachtgever is bij of na het aangaan van de Overeenkomst op eerste verzoek daartoe van DIMA telkens gehouden tot verschaffing van voldoende zekerheid in verband met zijn betalingsverplichtingen en andere uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. In afwachting van deze zekerheidsverschaffing is DIMA gerechtigd tot opschorting van haar verplichtingen.

Artikel 9: ANNULERING
a.    In geval van volledige annulering door de Opdrachtgever is de Opdrachtgever aan DIMA een bedrag verschuldigd van de door DIMA gemaakte kosten, die in alle redelijkheid bepaald zullen worden met een minimum van 50% van het order bedrag. De termijn van betaling van de factuur wordt alsdan geacht een aanvang te nemen 1 dag na de annulering.
b.    Annulering betreffende de catering voor een deel van het overeengekomen aantal gasten kan uitsluitend schriftelijk tot 7 dagen voor aanvang van het evenement met een bandbreedte van maximaal 10 % van het overeengekomen aantal gasten.

Artikel 10: ONTBINDING
Indien de Opdrachtgever:
a.     zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, beslag op het geheel of een gedeelte van zijn vermogen wordt gelegd en dat niet binnen 10 dagen na het beslaglegging wordt opgeheven of onder curatele wordt gesteld; of
b.     een besluit neemt tot en/of overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging van de doelstelling van zijn bedrijf; of
c.     enige uit kracht der wet of van contractuele condities op hem rustende verplichting jegens DIMA na schriftelijke ingebrekestelling niet of niet geheel nakomt;
d.     nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, wordt de Opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal de (resterende) schuld onmiddellijk opeisbaar zijn.

DIMA is in de vorige paragraaf genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

a.     de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de Opdrachtgever en / of
b.     enig door de Opdrachtgever aan DIMA verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en / of
c.     alvorens de Overeenkomst verder na te komen van de Opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

Artikel 11: OVERMACHT
Indien DIMA door overmacht van blijvende of tijdelijke aard wordt verhinderd de Overeenkomst (verder) uit te voeren, is DIMA gerechtigd zonder enige verplichting tot schadevergoeding de Overeenkomst door een daartoe strekkende mededeling zonder gerechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd het recht van DIMA op betaling door de Opdrachtgever voor reeds door DIMA verrichte prestaties, voordat sprake was van de overmachtsituatie, danwel de (verdere) uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten. DIMA zal de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk van een situatie van overmacht op de hoogte stellen. Ingeval van opschorting zal DIMA alsnog gerechtigd zijn de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

© copyright 2020  Your-Event.nl

Site by: Egogo Websolutions